Odgovori na najčešća pitanja
Bullet Koji segment poslovanja komunalnih preduzeća pokriva program?
Sistem NAPLATA omogućava sprovođenje politike očitavanja potrošnje, obračuna i naplate svih komunalnih usluga.
Pokriva aktivnosti koje uobičajeno knjigovodstveni programi ne pokrivaju.
Program je komplementaran klasičnim programima za knjigovodstvo.
Iskustva: Realizacija savremenog poslovnog informacionog sistema primenom gotovih softverskih proizvoda NAPLATA i BIZNISOFT, septembar 2018, savetovanje za javna i komunalna preduzeća


Bullet Koje usluge se mogu obračunavati pomoću ovog sistema?

Sistem može da obračunava usluge po osnovu količine ili površine.
Npr. isporuka vode, odvođenje otpadnih voda, grejanje, iznošenje smeća, grobljanske usluge itd., što praktično znači da se može koristiti i kao sistem za objedinjenu naplatu komunalnih usluga:


Bullet Autor programa...

Autor programa je Milan Đorđević, diplomirani inženjer elektrotehnike, sa deset godina radnog iskustva na polju računarskih mreža i informatike, pet godina radnog iskustva u JKP "Vodovod-Šabac".
Autor brojnih originalnih informatičkih rešenja, računarskih programa i baza podataka.
Osnivač i suvlasnik OmniData.
(Pogledajte: CV)


Bullet Šta se može ostvariti primenom?

Primenom se ostvaruje povećanje efikasnosti naplate, povećanje kvaliteta ophođenja prema potrošačima, smanjenje troškova naplate...

Pored toga se:

NAPLATA je skup programa razvijanih u skladu sa zahtevima formulisanim na osnovu brojnih interjvua sa sadašnjim i budućim korisnicima i njihovim rukovodiocima.


Bullet Da li je program zahtevan u pogledu računarske opreme?

Program nije zahtevan u pogledu snage računarske opreme, i pored relativno velike složenosti i velikog broja obrada podataka koje izvodi.
Za sisteme do 20000 potrošača dovoljna uobičajena računarska oprema.
Na računarima treba da bude instaliran operativni sistem Windows, Microsoft Access koji je sastavni deo uobičajenog poslovnog paketa Microsoft Office ili 
Microsoft Access RunTime.


Bullet Da li je moguće povezivanje sa programom za finansijsko knjigovodstvo?

Da.
Finansijske promene se lako mogu preuzeti.
Povezivanje se izvodi preko posebnih tabela koje su predviđene za ovu namenu.
U ove tabele se automatski upisuju sve proknjižene finansijske promene.


Bullet Koliko je vremena potrebno za uvođenje sistema u rad?

Maksimalno jedna radna sedmica.
U toku uvođenja sistema u rad obavlja se osnovna obuka (jedan primer).
Naravno pre uvođenja u rad potrebno je napraviti softver za import podataka, tj. prenos podataka sa starog sistema.

Bullet Da li je moguće preneti podatke sa našeg starog sistema?
Da.
Zavisno od organizacije i kompletnosti podataka na starom sistemu prenos podataka može biti različitog obima i složenosti.
Za ovu svrhu se pravi poseban softver koji obavlja automatski import podataka.
Rok za izradu softvera za import podataka je 45 dana.


Bullet
Čini mi se da je program dosta složen. Koliko vremena je potrebno za obuku?

Osnovna obuka traje tri do pet radnih dana!
Osnovna obuka se obavlja u toku uvođenja u rad.
Na osnovu ocena interaktivnih korisnika, od projektanta do krajnjih korisnika, ovaj softver se odlikuje velikom upotrebljivošću, lakoćom korišćenja i rukovanja...
Period potpune adaptacije operatera traje od tri do šest meseci...
Preduslov za pohađanje obuke je da budući korisnici (operateri) predhodno budu osposobljeni za samostalan rad u Windows okruženju.


Bullet
Kakve su mogućnosti za pretraživanje po kataloškim podacima?

Pretraživanje je jedna od najmoćnijih funkcija ovog programa.
Može se pretraživati po jednom ili više ključeva istovremeno.
Moguće je pretraživanje po delimično poznatom ključu uz korišćenje džoker znakova.
Za potrebe popisa potrošača i brojila postoji mogućnost brzog pretraživanja-filtriranja koje se može aktivirati pomoću tastature ili bar kod čitača.


Bullet Šta je InfoTel?

InfoTel je automatski telefonski centar (call centar) koji omogućava vašim korisnicima da putem telefona posredstvom govornog automata dobiju informacije o stanju zaduženja, iznosu i datumu poslednje uplate,  podatke o brojilima, očitavanju potrošnje...
(Pogledajte: Uputstvo za pristup)


Bullet Da li je podržan rad sa računarima namenjenim za očitavanje na terenu?

Da.
Podrška postoji za očitavanje pomoću ručnih računara.


Bullet Nismo u mogućnosti da nabavimo računare za očitavanje na terenu. Da li možemo unositi čitačke liste bez ovih računara?

Da.
Unos preko računara za očitavanje na terenu je jedan od načina unošenja podataka, ali se isto tako podaci mogu unositi na klasičan način sa papirnatih čitačkih lista.
Liste se sortiraju na osnovu: reona, redosleda ulice u reonu, kućnog broja, ulaza, broja stana, naziva potrošača...


Bullet Šta se dobija primenom računara za očitavanje na terenu?

Povećava se tačnost unetih podataka, a samim tim se smanjuju svi problemi koji iz netačnosti proizilaze.
Dobija se jasan uvid u razloge zbog kojih nije moguće čitanje.
Korelacija između podataka u tekućim listama i predhodnim se povećava, što je jedan od pokazatelja kvaliteta unetih podataka.
Smanjuje se vreme potrebno za unos podataka.


Bullet Šta se OPTIMUS?

OPTIMUS je podsistem namenjen za smanjivanje obima očitavanja potrošnje putem povećavanja efikasnosti očitavanja potrošnje.
Rad ovog podsistema je zasnovan na jasnim teorijskim postavkama i korišćenju DataMining tehnika.


Bullet
Kako se primenom ovog sistema povećava efikasnost očitavanja?

Efikasnost očitavanja se uvećava prilagođavanjem frekvencije očitavanja očekivanoj potrošnji na svakom mernom mestu.
Na ovaj način se efikasnost očitavanja može povećati od 50% do preko 95% u odnosu na klasično očitavanje.


Bullet
Kako povećanje efikasnosti očitavanja utiče na smanjivanje obima očitavanja?

Povećavanjem efikasnosti očitavanja se smanjuje ukupni obim očitavanja.
U principu su lako ostvaruje smanjivanje obima očitavanja od  35% pa sve do preko 50% u odnosu na klasično očitavanje.


Bullet Koliko vremena je potrebno za obuku za rad sa ručnim PDA računarima?

Dan-dva!
Program je jednostavan za korišćenje.


Bullet
Kako se podaci sa ručnih PDA računara prenose na računar?

PC računar i PDA računar se povežu komunikacionim kablom, a zatim se podaci jednostavno pošalju na PC računar.
Transfer podataka se obavlja brzo (traje oko jedan minut).
Slično je i ako se podaci prenose sa računara na PDA računar.


Bullet
Kako se obračunava potrošnja registrovana na sekundarnim brojilima?

Automatski.
Hijerarhijske veze između brojila se unapred specificiraju na nivou kataloških podataka za merna mesta.
Neto potrošnja se izračunava bez obzira na složenost veza.
Potrošač koji je priključen na primarno merno mesto se zadužuje na osnovu bruto potrošnje na tom mernom mestu, a zatim se vrši storniranje na osnovu sume potrošnje na sekundarnim mernim mestima.
Na ovaj način omogućeno je lako tumačenje onoga što je program uradio u toku obračuna.


Bullet
Kako se obračunava potrošnja potrošačima koji koriste zajedničko brojilo?

Automatski.
Način registrovanja potrošnje se specificira na nivou kataloških podataka za potrošače. Izračunavanje udela se obavlja na osnovu proporcije.


Bullet
Šta ako se pravno lice nalazi u zgradi gde postoji samo zajedničko brojilo?

Nema problema.
Obračun količine se vrši na osnovu proporcije, a obračun usluge se obavlja automatski na osnovu cene koja važi za kategoriju kojoj potrošač pripada.


Bullet
Da li se pravnim licima mogu obračunavati usluge po različitim cenama?

Da.
U principu svaka kategorija može imati različite cene.
Ukoliko kupce razvrstate po kategorijama ovo je svakako moguće.
Broj kategorija nije ograničen.


Bullet
Da li program omogućava primenu tarifnog sistema?

Da.
Za svaku uslugu i kategoriju potrošača se može definisati poseban tarifni sistem.
Tarifni sistem ima mogućnost definisanja do pet tarifnih zona.
Broj kategorija nije ograničen.


Bullet Da li program se može vršiti obračun kamate?

Da.
Obračun kamate se može obavljati na proizvoljan period i automatski.
U praksi se pokazalo da je najbolje obavljati obračun kamate svakog meseca, jer se na taj način izbegavaju veliki skokovi zaduženja.
Potreba za ručnim preračunavanjem kamate je minimalna i izvodi se samo ako sa ispravkom ne može da se sačeka sledeći obračun kamate koji bi preračunavanje izveo automatski.

Bullet Na koje sve načine se može izvesti obračun usluga?
Obračun usluga se može izvesti za svaku kategoriju ili grupaciju potrošača posebno, ili za bilo koju kombinaciju kategorija i grupacija, uključujući i obračun za uobičajene kategorije i grupacije.


Bullet
Kakav je obrazac namenjen za štampanje računa?

Uobičajeno, štampanje se može izvoditi i na obrascima računa većeg formata npr. A4 (8,5x12 inča).
Ranije su korišćeni i manji obrasci računa univerzalni ili posebno kreirani obrazac ili
formata 8,5x12 inča.
Posebni obrasci
sadrže i informacije za koje nije potpuno sigurno da su nepromenljive.
Štampanje se naši korisnici izvode na svojim laserskim ili matričnim štampačima, ali mogu da koriste i usluge preduzeća specijalizovanih  za masovnu štampu faktura.
U poslednje vreme naši korisnici počinju da koriste usluge uslužne štampe, kao ekonomičnije rešenje.


Bullet Da li postoji mogućnost štampanja zbirnog računa?

Da.
U slučaju kada kupcu pripada više od jednog potrošača, kao vodeći se štampa zbirni račun, a kao prilozi se štampaju pojedinačni računi za svakog potrošača.
Broj priloga nije ograničen.

Bullet Kako se sortiraju računi pri štampanju?
Računi se sortiraju na osnovu: reona, redosleda ulice u reonu, kućnog broja, ulaza, broja stana, naziva potrošača...
Drugi način sortiranja je prema reonima i hodogramima PTT-a.
Pri štampanju računa za pravna lica koja imaju više od jednog potrošača, prvo se štampa vodeći zbirni račun, a zatim, kao prilozi, računi za svakog potrošača.
Zbirni račun i prilozi su posebno numerisani i na svakom je naznačen ukupni broj priloga.


Bullet Praćenje rada inkasantske službe?

Inkasanti se posebno katalogiziraju i vrši se njihova kategorizacija na čitače, inkasantne i čitače-inkasante.
Broj zaduženih, raznetih odnosno naplaćenih računa se evidentira, a na osnovu evidencije se automatski vrši obračun provizije.
Isplate provizije se takođe evidentiraju, tako da se u svakom trenutku može dobiti presek stanja u odnosu na bilo kog inkasanta.


Bullet Kako se vrši utuživanje?

Automatski.
Na osnovu zadatih kriterijuma u nalogu za utuženje se pravi lista potrošača koji su kandidati za utuživanje.
Pomoću dodatnih obeležja ova lista se može redukovati.
Po dobijanju konačne liste, tužbe se mogu automatski proknjižiti, čime se iznosi za koje se utužuje potrošač, skidaju sa redovne kartice i zajedno sa sudskim troškovima knjiže na spornu karticu, a zatim se odštampaju dokumenta koja se predaju sudu.

Bullet Da li postoji kontrolni mehanizam pri unosu podataka o potrošnji?
Da.
Ukoliko se operater ili čitač opredeli da ažurira stavku u nalogu čitačke liste, da bi podaci bili uneti, oni moraju biti saglasni unapred definisanim kriterijumima.
Ove kriterijume možete definisati prema vašem nahođenju.
Ukoliko uneti podaci ne ispunavaju potrebne kriterijume, kontrolni mehanizam ne dozvoljava upis, međutim, ukoliko postoji nekakva sumnja u vezi podatka o količini utrošene vode operateru se daje obav
eštenje o tome, a upis se označava kao sumnjiv.
Nakon unosa podataka o potrošnji, vrši se ovih provera na osnovu više podataka pomoću posebnog obrasca.


Bullet Da li se pamti istorijat potrošnje?

Da.
Pamti se.
Vezan je uz kataloške podatke mernog mesta i ne gubi se zamenom brojila.
Pamte i se brojevi merila koji su bili na mernom mestu.


Bullet Da li se pamti istorijat kretanja broja članova u kućnim savetima?

Da.
Postoji poseban izveštaj.


Bullet Šta ako se brojilo pokvari?

Kada se brojilo pokvari ono se nadalje smatra virtuelnim brojilom. U čitačkim listama se ovakavo brojilo posebno označava. Potrošnja se obračunava na osnovu predhodno obračunate prosečne potrošnje.


Bullet Šta se dešava ako se izvrši zamena brojila u toku obračunskog perioda?

U čitačkoj listi se upisuju dva podatka o potrošnji.


Bullet Da li postoji mogućnost da se naknadna zaduženja potrošača podele u rate?

Da.
Svaka rata se proknjiži sa željenim datumom dospeća.


Bullet Kako se koriguju količine nakon knjiženja obračuna?

Vrši se korekcija čitačke liste za određenu količinu, na osnovu koje se potrošačima automatski vrši storniranje ili naknadno zaduženje, bez obzira na kategoriju potrošača i način registrovanja potrošnje.
U slučaju kada se korekcija ne može rešiti automatskim putem, korekcija se vrši tako što se koriguje čitačka lista, a zatim se formira poseban nalog za storno ili naknadno zaduženje.


Bullet Kako se vrši obračun akontacije?

Osnov za obračun akontacije je obračunata prosečna potrošnja.
Ukoliko se nalogu za obračun usluga ne pridruži čitačka lista, on se smatra obračunom akontacije.
U ovom slučaju potrošači se ne zadužuju za iznos akontacije, već se ona samo evidentira i prikazuje na računima.
Na ovaj način se izbegava mogućnost po osnovu akontacije potrošačima bude obračunata kamata.
Na raspolaganju je i mogućnost knjiženje akontacije, ukoliko za to imate potrebe.
Broj obračuna akontacije koji se mogu izvršiti do pravog obračuna nije ograničen.

Bullet Da li postoji mogućnost da program dobijemo na probu?
Ne.
Ali kod nas možemo organizovati demonstraciju funkcionalnosti za vaše potrebe.


Bullet Koliko korisnika može da koristi program jednovremeno?

Višekorisnički rad, do 20 jednovremenih korisnika, u osnovnoj konfiguraciji.
Međutim, za zahtevnije korisnike može se ostvariti pristup i daleko većem broju korisnika.


Bullet Da li se mogu odrediti prava koja korisnici imaju u okviru sistema?

Mogu.
Prava korisnika određuje lice koje dobije ovlašćenja administratora baze podataka čime se postiže odgovarajući stepen zaštite/sigurnosti.


Bullet Da li se podaci iz programa mogu koristiti za analizu mreže?

Da.
Predviđeno da je katalogiziraju priključci i hidraulički čvorovi i povežu sa mernim mestima.
Ovi podaci se mogu koristiti u programima za analizu mreže (WaterCAD, WESNET, AQUANET i slično).


Bullet Kako se podaci razmenjuju sa drugim programima?

Organizacija baze podataka je potpuno standardna, tako da bilo koji program može preko ODBC drajvera ili SQL-a koristiti ove podatke.
Npr. na ovaj način  podaci se mogu preuzeti od stane programa za finansijsko knjigovodstvo ili od strane govornog automata ili Internet korisničkog servisa (na primer: www.mojiracuni.com).

 

To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.