Podrška

Podrška je pomoć korisniku za uspešno korišćenje softvera.

Podrška je obaveza isporučioca i sprovodi se u toku ili posle instalacije softvera kao:


Podrška je sastavni deo kupoprodajnog ugovora, ugovora o iznajmljivanju  ili ugovora o održavanju.

U slučaju pojava grešaka ili otkazivanja funkcija programa ISPORUČILAC obezbeđuje intervenciju u roku od 24 sata računajući od trenutka prijema obaveštenja.

ISPORUČILAC obavlja intervencije korišćenjem mogućnosti za pristup sa udaljene lokacije na računarski sistem KORISNIKA.
U normalnim okolnostima, planske i rutinske intervencije se obavljaju radnim danom od 17 do 19 sati, ili vikendom (subotom i nedeljom) od 09 do 17 sati, tako da se ne prekida proces rada korisnika sistema.
U vanrednim okolnostima kada je proces rada korisnika sistema prekinut, intervencije se mogu obavljati i u toku radnog vremena korisnika, u cilju bržeg nastavka procesa rada.
Ukoliko nije moguć daljinski pristup na računarski sistem KORISNIKA, intervencije se mogu obavljati na lokaciji ISPORUČIOCA, u terminu koji određuje ISPORUČILAC:

Ukoliko ISPORUČILAC ne može da održi termine iz predhodne tačke zbog okolnosti na koje nije mogao uticati, dužan je da obavesti KORISNIKA radi produženja roka ili promene termina.

Izuzetno, ukoliko to drugačije nije moguće, ISPORUČILAC može u skladu sa svojim mogućnostima, obavljati intervencije neposredno na lokaciji KORISNIKA.
 

Dodatne konsultacije i obuka

Osnovnom obukom kao korisnici softvera osposobljavaju se manje-više samo za obavljanje osnovnih operacija. Nivo obučenosti korisnika programa varira i u principu zavisi od više faktora kao što su poznavanje i iskustvo u vezi sa problematikom obračuna i naplate, poznavanje rada na računaru u Windows okruženju, poznavanje paketa MS Office...

Ulažemo dodatni napor u obuku i trening korisnika programa, jer smo u praksi potvrdili da bez adekvatne i sveobuhvatne dodatne obuke i treninga nije moguće razumevanje i korišćenje postojećih funkcija softvera.

Iz tih razloga smo opremili i aktivirali centar namenjen za osnovnu obuku, dodatnu obuku, konsultacije i trening.
 


Kao stalni termin za jednodnevne konsultacije i obuku predviđena je svaka treća subota u mesecu, u našem trening centru.
 

Redovne radionice korisnika sistema održavaju se najmanje jednom godišnje.

Pogledajte:
Skupovi korisnika sistema
 
 
 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.